Legal Assistance and socioprofessional legal assis

The main aim of the project is to improve the legal assistance and socioprofessional legal assistance in V4 countries.

Více

Občanské poradenství 2015

Projekt Občanské vzdělávání byl realizován za podprory Magistrátu hl.m. Prahy a probíhal od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. Cílem projektu bylo poskytování poradenství v 18 oblastech.

Více

Proč zrovna já?

Projekt realizuje Probační a mediační služba ČR ve spolupráci s Asociací občanských poraden. Doba trvání spolupráce byla stanovena od 1. 10. 2013 do 30. 4. 2015.

Více

Občanské vzdělávání

Projekt Občanské vzdělávání je zaměřen na zvýšení odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a zvýšení motivace a posílení aktivního postoje jednotlivců k dalšímu vzdělávání.

Více

Otevřené dveře

Hlavní ambicí projektu je na základě využití pozitivních přístupů ze zahraničí vypracovat a pilotně otestovat metodiku práce s mladými absolventy sociálně orientovaných oborů.

Více

Vzdělávání poradců - bydlení

Projekt je realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Cílem je zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách.

Více

50 let není handicap

„Stále mám co nabídnout" - podpora a uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby nad 50 let věku. Tento projekt je realizován AOP a jeho partnerů Občanské poradny Třebíč, Slezskou Diakonií a Centrem nové naděje.

Více

Rozvoj v Asociaci občanských poraden

Projekt je zaměřen na posílení kapacity je posílení kapacity AOP skrze podporu řízení, managementu a vícezdrojového financování a současně navýšení kvality poskytovaných..

Více

Environmentální poradenství

V projektu je využita existující síť občanských poraden s tím, že občanské poradenství je rozšířeno o environmentální občanské poradenství a o poradenství v oblasti aktivního občanství.

Více

Komplexní poradenství obětem trestných činů

Záměrem tohoto projektu je posílení a zkvalitnění nabídky služeb pro oběti trestných činů.

Více

Sladit práci a rodinu dá práci

Asociace občanských poraden vstoupila dnem 1. srpnem 2009 jako partner EuroProfisu do dvouletého projektu Sladit práci a rodinu dá práci.

Více

Předlužení

Projekt Prevencí proti chudobě je přispěvkem Asociace občanských poraden (AOP) ve vyhlášeném Evropském roku boje proti chudobě.

Více

Restorativní justice

Dlouhodobým cílem projektu je vytvoření širší funkční sítě služeb pro oběti trestných činů. Projekt je realizován Probační a mediační službou České republiky (PMS ČR) v partnerství s AOP.

Více

Specializované poradenství obětem TČ

Projekt realizuje Asociace občanských poraden ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR od září 2006 do června 2008 v Berouně, Třebíči a Brně. V těchto městech byly poskytovány služby v občanské poradně AOP i ve středisku PMS ČR.

Více

Bydlení

Tento projekt je zaměřen nejen na poskytování poradenství klientům a na právně-osvětovou činnost, ale také na podpůrné, školící a expertní služby.

Více

Sladit práci a rodinu dá práci - nejsi na to sama

Projekt financovaný z EU z OP Zaměstnanost se zaměřuje na ženy ohrožené na trhu práce v Ústeckém a Moravskoslezském kraji s cílem zlepšit jejich postavení na trhu práce.

Více

Dluhové poradenství

Projekt je realizován za podpory ČSOB a Poštovní spořitelny se zaměřením na poradenství klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené problémy s dluhy.

Více

Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení

Cílem tohoto projektu je rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách.

Více

Poradenství a podpora seniorů

Hlavním cílem projektu je poskytování poradenství seniorům v oblasti ochrany jejich lidských práv v obč. poradnách zapojených do projektu. Projekt je realizován za podpory MPSV.

Více

Občanské poradenství

Cílem projektu je poskytování  poradenství občanům prostřednictvím 4 členských obč. poraden a 4 kontaktních míst v Praze. Projekt je realizován za podpory Magistrátu hl.m. Prahy.

Více